Concurs Secretar 2021

Rezultate concurs secretar 2021

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău organizează concurs de ocupare post secretar, studii superioare, normă întreagă, durată nedeterminată.

În conformitate cu prevederile OMEN nr. 5138/2014 şi HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău organizează concurs de ocupare post secretar, studii superioare, normă întreagă, durată nedeterminată.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenie română, cetăţenie a altor state ale Uniunii Europeană sau a statelor din Spaţiul Economic European şi domiciliul în România;
 1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime potrivit cerinţelor postului;
 6. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţilor, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau fapte de corupţie ori alte infracţiuni săvârşite cu intenţia, care ar fi incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

 • studii superioare (specializare: management, economic, juridic, informatică de gestiune);
 • cunoştinţe de operare pe calculator;
 • vechime în muncă min. 3 ani.

 Conţinutul dosarului de concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs de la unitatea şcolară – ANEXA 1;
 2. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă

 identitatea, potrivit legii, după caz; copii ale certificatului de naştere şi căsătorie;

 1. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care

 atestă efectuarea unor specializări conform condiţiilor specifice;

 1. cazier judiciar;
 2. declaraţia pe proprie răspundere că nu se află în izolare sau carantină – ANEXA 2;
 3. adeverinţă medicală eliberată cu maxim 6 luni înainte de participarea la concurs;
 4. copie carnet de muncă şi/sau extras din REVISAL;
 5. acord prelucrare date personale – ANEXA 3;
 6. curriculum vitae; EUROPASS.

Actele solicitate la punctele 2, 3 şi 7 vor fi prezentate şi în original, iar

 cele de la punctele 4 şi 8 vor fi prezentate în original.

Concursul pentru ocuparea postului costă în:

 1. selecţia dosarelor;
 2. susţinerea unei probe scrise de două ore din tematica şi bibliografia anunţată
 3. susţinerea unei probe practice;
 4. interviu

Proba scrisă – testare din bibliografia propusă.

Proba practică poate fi susţinută numai de către candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă şi constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului.

Proba practică include:

 • capacitatea de adaptare;
 • capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 • îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 • capacitate de comunicare;
 • capacitate de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei.

În vederea testării pentru proba practică se pot stabili şi alte criterii de evaluare. Aspectele constatate la proba practică vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, semnată de toţi membri comisiei de examen.

Interviul poate fi susţinut numai de către candidaţii declaraţi admişi la proba practică.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor şi se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examen, pe baza criteriilor de evaluare:

 • abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţii de criză;
 • iniţiativă şi creativitate.

În cadrul acestei probe fiecare membru al comisiei poate pune întrebări candidatului, exceptând întrebările referitoare la opiniile politice, activitatea sindicală, religie, etnie, stare materială, origine socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Graficul de desfăşurare a concursului:

 1. depunerea dosarelor se face în perioada 26.04.2021-12.05.2021, în

 intervalul orar 900-1500, la secretariatul unităţii; Intre 30.04.2021-04.05.2021 nu se primesc dosare deoarece sunt zile libere

 1. selecţia dosarelor se face în 14.05.2021, iar afişarea rezultatelor la selecţie

 se face în data de 14.05.2021, ora 1400;

 1. contestaţiile la selecţia dosarelor de concurs se depun în data de

 17.05.2021, până la ora 1400;

 1. proba scrisă se desfăşoară în data de 21.05.2021, orele 900-1100, la sediul instituţiei;
 2. afişarea rezultatelor la proba scrisă se face în data de 21.05.2021, ora 1600;
 3. contestaţiile la proba scrisă se depun în data de 25.05.2021, până la ora 1400;
 4. proba practică se va desfăşura în data de 26.05.2021, în intervalul orar 900-1100;
 5. rezultatele la proba practică se vor afişa în data de 26.05.2021, ora 1200;
 6. contestaţiile la proba practică se depun în data de 26.05.2021 până la ora 1400;
 7. rezultatele la contestaţii pentru proba practică se afişează în data de 26.05.2021, ora 1600;
 8. proba de interviu se va desfăşura în data de 27.05.2021, începând cu ora 900 ;
 9. contestaţiile la proba de interviu se vor depune în data de 27.05.20121, până la ora 1400, iar rezultatul la contestaţie se va afişa la ora 1600;
 10. rezultatele finale se afişează în data de 28.05.2021, ora 1400.

 Bibliografie:

 

 1. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC 5447/2020;
 2. OMEN 4005/2018 privind modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi documentelor şcolare aprobat prim OMENCŞ 3844/2016;
 3. Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Codul muncii – Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. HG 1294/2004 privind acordarea ajutorului financiar „Euro 200”;
 6. Legea 269/2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.
 7. OMECTS 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare.