Locuri de munca si concursuri

AFISAT ASTAZI 04.03.2021

ANUNŢ

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC  “ŞTEFAN CEL MARE” din Bacău, organizează concurs în temeiul H.G.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului :

1 post muncitor întreţinere studii medii – electrician pentru întreţinere şi reparaţii.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 Candidatul să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 Indeplineşte condiţiile prevăzute de lege privind exercitarea profesiei în România;

 Are vârsta min. 18 ani împliniţi;

 Are capacitatea deplină de exerciţiu;

 Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pe care îl ocupă,

 Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupţie, sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face incompatibilă exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Conform Fişei postului, candidatul trebuie să aibă pregătirea conform nomenclatoarelor de calificare în domeniu, şi anume:

 Absolvirea unei şcoli profesionale în specialitatea postului;

 Atestat de calificare;

 Absolvirea liceului urmat de curs de calificare în specialitatea postului sau alte forme de specializare;

 Experienţă în domeniul postului

 Constituie avantaj atestat de portar şi /sau fochist.

DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS

 Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

 Copia actului de identitate sau orice act care să ateste identitatea persoanei;

 Copia certificatului de naştere;

 Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul);

 Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, ale altor specializări, corespunzător condiţiilor specifice (certificate după originale la sediul unităţii);

 Copia carnetului de muncă conformă cu originalul şi a registrului per salariat din REVISAL;

 Cazierul juridic;

 Adeverinţa medicală de la medicina muncii;

 Currriculum vitae;

 Alte documente relevante (recomandări, aprecieri, calificative etc.).

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:

 1. depunerea dosarelor de înscriere la concurs – se face la secretariaul colegiului în

 perioada 19.02.2021-02.03.2021 între orele 1300-1500 ; persoana de contact – Iacobeanu Emilia, secretar şef, tel. 0234541610;

 1. probă scrisă – nota minimă 5 (cinci);

3 . probă practică – nota minimă 5 (cinci) şi constă în testarea abilităţilor si aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant.

Proba practică include următoarele criterii de evaluare:

 • capacitatea de adaptare;
 • capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 • îndemânare si abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 • capacitatea de comunicare;

– capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei

 1. interviu. – în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile si motivaţia candidaţilor şi se realizează pe baza următoarelor criterii de evaluare:
 • abilităţi si cunostinţe impuse de post;
 • capacitate de analiză si sinteză;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţii de criză; iniţiativă si creativitate.

CALENDARUL CONCURSULUI

Etapele concursului:

Selecţia dosarelor de înscriere

 Afişarea rezultatelor se face la avizierul colegiului în data de 11 martie 2021, ora 14.00;

Proba scrisă din tematica şi bibliografia indicată la avizierul colegiului:

 Data şi ora desfăşurării: 12 martie 2021, ora 0900 – 1100

 Locul desfăşurării: sediul unităţii şcolare, corp „A”, amfiteatrul de la etajul 1;

  Rezultatele la proba scrisă vor fi afişate la avizier în maxim două ore de la finalizarea probei, respectiv ora 1300;

  Contestaţiile se depun în data de 12 martie 2021 la secretariarul unităţii, între orele 1400 – 1600;

 Afişarea rezultatelor la contestaţii se face la avizier în data de 15 martie 2021, ora 1400.

Proba practică:

 Data şi ora desfăşurării: 16 martie 2021, ora 900 ;

 Locul desfăşurării: la sediul unităţii şcolare, corp „A”, amfiteatrul de la etajul 1;

 Afişarea rezultatelor la proba practică se face la avizier în data de 16 martie 2021 ora 1100.

Interviu:

 Data şi ora desfăşurării: 16 martie 2021, ora 12.00;

 Locul desfăşurării: se va comunica la finalizarea probei practice;

 Afişarea  rezultatelor se face la avizier în data de 16 martie 2021, ora 1400.

Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 17 martie 2021, ora 1200.

Nr. crt.

Acţiune

Perioadă de desfăşurare

Responsabili

1

Depunerea dosarelor de candidatură

19.02.2021-02.03.2021

Candidaţii

2

Verificarea eligibilităţii

04.03.2021, ora 1500

Comisia de concurs

3

Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor

05.03.2021, ora 900

Secretar comisie

4

Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor

05.03.2021, ora 1600

Candidaţii

5

Proba scrisă

12.03.2021 (ora 900-1100)

Comisia de concurs

6

Afişarea rezultatelor

12.03.2021 (ora 1300)

Secretar comisie

7

Depunerea contestaţiilor

12.03.2021

(orele 1400-1600)

Candidaţii

8

Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor

15.03.2021 (ora 1400)

Secretar comisie

9

Proba practică

16.03.2021 (ora 900)

Comisia de concurs

10

Afişarea rezultatelor

16.03.2021

(ora 1100)

Comisia de concurs

11

Interviul

16.03.2021 (ora 1200)

Comisia de concurs

12

Afişarea rezultatelor finale

17.03.2021 (ora 1200)

Comisia de concurs

13

Oferta de angajare

17.03.2021

Conducerea instituţiei

14

Angajarea

01.04.2021

Secretariatul instituţiei

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la sănătate si securitate in munca;
 • Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor;
 • Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobareaRegulamentului-cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările si completările ulterioare (drepturile si obligaţiiie salariaţilor, drepturile si obligaţiile angajatorului).