Locuri de munca si concursuri


Concurs inginer de sistem

2018-05-14

Anunţ pentru ocuparea postului de Inginer de sistem

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, str. Spiru Haret nr.6, organizează concurs în data de 5 iunie 2018, ora 09°° , pentru ocuparea postului de: Inginer de sistem I, normă întreagă, 1 post , pe perioada nedeterminată.

Cerinţe, competenţe şi abilităţi cerute candidaţilor – specifice postului:

[read more=”Citeste mai mult” less=”inapoi”]  

 1. absolvenţi cu diploma de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior, profil informatică;
 2. experienţa în specialitate constituie un avantaj;
 3. cunoaşterea standardelor şi a bibliografiei de specialitate aferente domeniului;
 4. abilităţi de lucru în echipă;
 5. abilităţi de comunicare şi relaţii publice;

Condiţiile de participare: – are cetăţenie romana;

– cunoaşte limba română scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv Inginer de sistem I;

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.

–  în termen de 10 zile de la anunţarea concursului, respectiv în perioada 14.05.2018-25.05.2018, candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatul unităţii şcolare. [/read]

Dosarul pentru concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

[read more=”Citeste mai mult” less=”inapoi”]  

 1. Cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului instituţiei de învăţământ organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie certificat de naştere;
 4. Copie certificat de căsătorie;
 5. Copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 6. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţa care ateste vechimea în munca, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 7. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 8. Adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare postului eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. Curriculum vitae;
 10. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului; [/read]

Concursul va consta în următoarele probe:

Pentru a putea fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte la fiecare din probele: probă scrisă, probă practică, interviu.

Va fi selectat candidatul care a obţinut minim 50 de puncte la toate probele de concurs, în ordinea descrescătoare a punctajelor. • proba scrisă – maxim 100 puncte; • proba practică (cunoştinţe de calculator) – maxim 100 puncte; • interviu – maxim 100 puncte. Punctajul final se va calcula după cum urmează: (P.S. + P.P. +1.)/3

Bibliografie de concurs de ocupare a postului de Inginer de sistem:

[read more=”Citeste mai mult” less=”inapoi”]  

 • Reţele de comunicaţii între calculatoare – Ion Bănică • Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare – Terry Ogletree • Reţele de calculatoare – de la cablare la interconectare – VasileTeodor Dădârlat • Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban – EdituraTeora • Windows 8 IES Special Edition- Michael Price, Editura In Easy Steps Limited • Microsoft Office 2007 Ghid vizual rapid pentru Windows, Emilian CercelEditura Niculescu • Windows XP Profesional – Rabert Cowart, Brian Knittel- EdituraTeora • Administrarea sistemului Linux – Vicki Stanfield şi Roderick W. Smith • Documentaţia de pe site- urile http : //www.redhat.com, http: //www.tldp.org • Administrarea sistemului UNIX – Joan &Wiiliam Ray; • Utilizare SIIIR – https://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri • Manuale utilizare Windows Vista şi Microsoft Office 2007 pentru uz şcolar, Microsoft , septembrie 2008 • Manuale de pregătire ECDL – Permisul european de conducere a computerului Euroaptitudini – Ediţiile 2011 – 7 volume • Manuale de pregătire ECDL – Permisul european de conducere a computerului 8 – Editura Euroaptitudini Tematica de concurs de ocupare a postului de Inginer de sistem: • Reţele de comunicaţii LAN , WAN, Internet, Intranet; • Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP; • Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP; • Echipamente de reţea şi de comunicaţie; • Instalări şi configurări de echipamente în reţele locale structurate (switch-uri, routere); • Administrarea reţelelor; • Securitatea reţelelor; • Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante; • Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte; • Sistem de operare Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 2003 Server, 2012 Server; • Instalare şi configurare, utilizare Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016; • Instalare şi configurare sistem de operare Linux; • Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, World Wide web, transfer de fişiere, DNS, telnet etc); • Arhitectură client-server; servere şi programe client pentru serviciile Internet; • Utilizare SIIIR – https://siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri • Administrare sistem UNIX şi Linux.  [/read]

Concursul va avea loc după cum urmează :

[read more=”Citeste mai mult” less=”inapoi”]  

– în perioada 14.05.2018 – 25.05.2018 – depunerea dosarelor la sediul Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău, str.Spiru Harte nr. 6, în intervalul orar 800-1600;

– în data de 28.05.2018, ora 1200 – afişarea candidaţilor admişi pentru susţinerea concursului în urma selecţiei dosarelor depuse ;

–  în data de 05.06.2018, ora 09°° – 11 0 0 – proba scrisă;

– în data de 05.06.2018, ora 1400 – afişare rezultatelor la proba scrisă;

– în data de 05.06.2018, ora 1500 – proba practică şi interviul;

–  în data de 05.06.2018, ora 1800 – afişare rezultate proba practică si interviu;

–  în data de 05.06.2018, ora 19°° – afişare rezultatelor la concurs;

– în data de 06.06.2018, ora 08°°-11 0 0 – depunerea;

–  în data de 06.06.2018, ora 1300 – afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse la concursul;

–  în data de 06.06.2018, ora 1400 – afişarea rezultatelor finale ale concursului .

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul şcolii, telefon 0234.570.582 sau 0234.541.610, între orele 900-1600 , persoană de contact secretar şef Iacobeanu Emilia. [/read]


Concurs administrator de patrimoniu

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” cu sediul în localitatea Bacău, strada Spiru Haret nr.6, județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: administrator patrimoniu – post vacant contractual, pe durată nedeterminată, normă întreagă.

Date de contact: tel/fax: 0234570582 sau 0234541610

Atribuţii principale ale postului:

– organizarea si gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;
– gestionarea inventarului mobil si imobil al unității de învățământ;
– realizarea planificării activității de distribuire a materialelor si accesoriilor necesare desfășurării activității personalului din unitatea de învățământ – elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitatea de învățământ – asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de învățământ;
– recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de învățământ;
– gestionarea contractelor de închiriere;
– participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare.

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare postului:
– studii superioare, inginer/subinginer/economist (conform Legii nr.1/2011);
– vechime în muncă de minim 5 ani;
– cunoştinţe bune de operare pe calculator;
– spirit organizatoric;
– abilități de comunicare şi relaţionare;
– abilități de coordonare a echipelor;
– capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
Constituie avantaj parcurgerea cursurilor de SSM, PSI

Candidaţii vor depune la secretariatul colegiului, in intervalul   25.09 – 03.10.2017, interval orar 08:00-16:00  un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:
– cerere înscriere la concurs;
– curriculum vitae – format european;
– copie act identitate;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
– copie carte de muncă/ fila din registrul de evidenţă a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
– adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului – de la medicina muncii;
– cazier judiciar;
– caracterizare de la ultimul loc de muncă (dacă e cazul)
Etapele desfășurării concursului:

 • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 04.10.2017, ora 14:00;
 • Proba scrisă în data de 05.10.2015, in intervalul 9:00:11:00 (2 ore);
 • Interviu – 05.10.2017, ora 12:00;
 • Afişarea rezultatelor 05.10.2017, ora 16:00;
 • Depunerea contestaţiilor – 06.10.2017, până la ora 12:00;
 • Afişarea rezultatelor finale – 09.10.2017, ora 12:00 .

Mai multe detalii:Concurs pedagog școlar
Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare cu sediul in: localitatea Bacău, strada Spiru Haret, nr. 6, județul. Bacău organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.
Denumirea postului: pedagog școlar-post vacant contractual, pe durată nedeterminată, normă întreagă, cămin fete
Condiții specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: absolvirea liceului cu examen de bacalaureat

-vechime în muncă minim 10 ani

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă: data de 22 iunie 2017, ora 09:00, la sediul instituției.
Proba de interviu: data de 22 iunie , ora 13:00, la sediul instituției.
Actele pentru dosarul de concurs vor fi depuse in perioada 5-16 iunie 2017, la sediul instituției.
Date contact:
Tel/fax 0234570582, 0234541610
Sau la sediul instituției din Bacău, str. Spiru Haret nr. 6

mai multe detalii în documentul de mai jos